Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní oznamovací systém(Whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém - whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídily Technické služby Náchod s.r.o. (dále jen „povinný subjekt“) (od 1.8.2023) tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala paní Denisa  Chvátalová.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení od fyzické osoby, která může podat oznámení pomocí  vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu (  dále jen „VOS“).

Vnitřní  oznamovací systém ( dále jen „VOS“) představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

 

Oznámení lze podat:

 • písemně
 1. v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod.
 2. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu

whistleblowing@tsnachod.cz

 • ústně
 1. telefonicky na telefonním čísle 491 401 982
 2. osobně paní Denisa Chvátalová


 

Postup příslušné osoby po podání oznámení:
a) příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b) příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
c) o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od vyrozumění ode dne přijetí oznámení.

 

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání spadající do jedné z vymezených kategorií ( viz níže) k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Technických služeb Náchod s.r.o., je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti zde:  https://oznamovatel.justice.cz/.